Beleid

De Stichting Anna Poot (StAP) heeft als doelstelling het bevorderen van het opleiden van verpleegkundigen en verloskundigen in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika, en wil hierdoor een bijdrage leveren aan een goede gezondheidszorg. Zij doet dit door onder andere het:

  • toekennen van beurzen.
  • behoud en uitbreiding van de vaste kring donateurs.
  • bevorderen van de solidariteit van Nederlandse verpleegkundigen en verloskundigen met hun collega’s in Afrika.

Om de doelstellingen te behalen worden activiteiten ondernomen zoals het:

  • werven van fondsen.
  • het geven van lezingen en presentaties.
  • contacten leggen met opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen.
  • benaderen van vrijwilligers ter ondersteuning van de bestuurswerkzaamheden (vertalen, mailing verzorgen, ondersteuning onderhoud website).

Het bestuur houdt (naast de vier algemene vergaderingen) twee x per jaar een beleidsdag. Tijdens deze dagen worden plannen gemaakt, beleid geëvalueerd en (her)vastgesteld. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Elke portefeuillehouder presenteert zijn/haar jaarplan tijdens de eerste beleidsvergadering van het lopende jaar.

Geïnteresseerd in het hele (of delen van het) beleidsplan 2012 -2017? Klik hier

Na de inleiding vindt u in hoofdstuk één de Missie en doelstelling van de Stichting, in hoofdstuk twee worden de behaalde resultaten van 2007 -2011 beschreven. Het actieplan staat in hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier komen de bestuurszaken aan de orde en in hoofdstuk vijf leest u alles over de financiën.